REGULAMIN SERWISU

 

§ 1.

Postanowienia ogólne

1.    Niniejszy Regulamin stanowi wykonanie obowiązku, o którym mowa w ustawie z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz w ustawie z dnia 16 lipca 2004 roku prawo telekomunikacyjne.

2.    Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania oraz warunki korzystania z serwisu internetowego zdrowie-na-widelcu.pl

3.    Regulamin zostaje nieodpłatnie udostępniony na stronie zdrowie-na-widelcu.pl i jest dostępny dla każdego Użytkownika w formie umożliwiającej jego każdorazowe utrwalanie, przechowywanie oraz odtwarzanie.

4.    Podmiotem prowadzącym Stronę internetową jest dietetyk kliniczny mgr Michalina Wala.

5.    Podmiot prowadzący ma prawo w dowolnym momencie modyfikować zdrowie-na-widelcu.pl, zawiesić jej działanie albo zaprzestać prowadzenia strony internetowej.

 

§ 2.

Słownik

Określenia użyte w niniejszym Regulaminie,  o ile nie zostało w treści Regulaminu wyraźnie zaznaczone inaczej, mają następujące znaczenie:

  1. Dietetyk – dietetyk kliniczny mgr Michalina Wala, adres e-mail: kontakt@zdrowie-na-widelcu.pl
  2. Strona; zdrowie-na-wiedelcu.pl – strona internetowa prowadzona przez Dietetyka, znajdująca się pod adresem: zdrowie-na-widelcu.pl
  3. Regulamin – niniejszy regulamin, dostępny na zdrowie-na-widelcu.pl,
  4. Użytkownik – podmiot będący osobą fizyczną, osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, korzystający z sieci Internet i niniejszej strony internetowej,
  5. Usługobiorca – Użytkownik korzystający z Usługi,
  6. Usługa – każda z Usług świadczonych przez Dietetyka drogą elektroniczną z wykorzystaniem zdrowie-na-widelcu.pl, określonych w Regulaminie
  7. Newsletter – powiadomienia o dokonaniu publikacji nowych treści na Stronie, ekskluzywne informacji z dziedziny dietetyki przygotowanych przez Dietetyka oraz prowadzonej przez niego działalności.

 

§ 3.

Warunki świadczenia Usług

  1. Korzystanie z Usług jest nieodpłatne, dobrowolne i dozwolone dla wszystkich Użytkowników.
  2. Dietetyk ma prawo w dowolnym czasie zaprzestać świadczenia Usług, czasowo wstrzymać świadczenie Usług albo zmienić (w szczególności ograniczyć) zakres Usług lub sposób ich świadczenia.

 

§ 4.

Prawa i obowiązki Użytkownika

1.    Każdy Użytkownik jest zobowiązany do korzystania ze zdrowie-na-widelcu.pl w sposób zgodny z treścią niniejszego Regulaminu, poszanowaniem przepisów prawa i zachowaniem dobrych obyczajów.

2.    Zabronione jest w szczególności:

1)   podawanie w ramach korzystania ze Strony nieprawdziwych, nieścisłych lub nieaktualnych informacji lub Danych osobowych,

2)   rozpowszechnianie nieprawdziwych lub sprzecznych z prawem informacji na temat treści zamieszczonych na Stronie,

3)   naruszanie w jakikolwiek sposób dóbr osobistych Dietetyka lub osób trzecich,

4)   dostarczanie treści o charakterze naruszającym powszechnie obowiązujące przepisy prawa,

5)   ingerowanie w działanie Strony, w tym zmienianie kodu Strony, używanie lub zamieszczanie wirusów, robaków, trojanów, niedozwolonych rozszerzeń i innych mechanizmów mogących mieć negatywny wpływ na funkcjonowanie Strony lub oprogramowanie albo urządzenia Dietetyka lub Użytkowników.

 

§ 5.

Wymagania techniczne

1.    Dla prawidłowego korzystania z Usług konieczne jest dysponowanie urządzeniem posiadającym dostęp do sieci Internet oraz poprawnie skonfigurowaną przeglądarkę internetową.

2.    Strona wykorzystuje pliki cookies, czyli niewielkie informacje tekstowe przechowywane na urządzeniu końcowym (komputerze, telefonie, itd.) Użytkownika. Pliki cookies służą zapewnieniu prawidłowego działania Strony, przyspieszeniu działania Strony (np. poprzez zapamiętanie poprzednio otwartych tekstów i szybsze ich ponowne wczytywanie) oraz celom statystycznym, np. badaniu popularności poszczególnych zakładek i usług.

3.    Użytkownik może uniemożliwić przechowywanie plików cookies na swoim urządzeniu końcowym poprzez odpowiednie skonfigurowanie przeglądarki internetowej.

4.    Użytkownik może usunąć już przechowywane pliki cookies ze swojego urządzenia końcowego poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki lub inne oprogramowanie l aplikacje służące do tego celu.

 

§ 6.

Rodzaje Usług

Na warunkach określonych w Regulaminie Dietetyk świadczy następujące Usługi:

1)   Subskrypcja Newslettera,

2)   Formularz kontaktowy przy użyciu którego możliwe jest przesyłanie wiadomości do Dietetyka

 

§ 7.

Przesyłanie wiadomości za pośrednictwem formularza kontaktowego

1.    Za pomocą funkcjonalności znajdującej się na Stronie pod zakładką „Kontakt” Dietetyk umożliwia przesyłanie zapytań związanych z przedmiotem świadczonych usług świadczonych przez Dietetyka.

2.    Celem wysłania wiadomości Użytkownik powinien wpisać tekst w polu formularza kontaktowego, podać swoje imię i nazwisko oraz adres mail, na który ma być przesłana odpowiedź. Przesłanie zapytania w ten sposób oznacza akceptację Regulaminu.

3.    Nieujawnienie wskazanych w § 7 ust. 2 informacji uniemożliwia skorzystania z formularza kontaktowego.

 

§ 8.

Newsletter

1.    Subskrypcja newslettera zdrowie-na-widelcu.pl jest całkowicie bezpłatna,

2.    Aby dokonać subskrypcji newslettera należy:

1)   odwiedzić zdrowie-na-widelcu.pl,

2)   podać imię oraz adres e-mail,

3) kliknąć w przycisk „zapisz się” lub „pobieram” – w zależności od wybranej formy zapisu do newslettera 

4)   zaakceptować politykę prywatności,

5)   wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz na wykorzystywanie przez Dietetyka telekomunikacyjnych urządzeń końcowych dla celów marketingu bezpośredniego,

6)   dokonać potwierdzenia subskrypcji newslettera przez kliknięcie w link znajdujący się w wiadomości e-mail, która zostanie przesłana na wskazany adres zgodnie z § 8 ust. 2 pkt 3 Regulaminu

3.    Newsletter będzie przesyłany na adres e-mail podany podczas rejestracji.

4.    Subskrypcja newslettera skutkuje otrzymywaniem powiadomień o publikacji nowych treści na zdrowie-na-widelcu.pl oraz ekskluzywnych informacji z dziedziny dietetyki przygotowywanych przez Dietetyka.

5.    Treści zawarte w newsletterze oraz częstotliwość jego przesyłania zależą od wyłącznego uznania Dietetyka.

 

§ 9.

Dane osobowe

1.    Dietetyk jest administratorem danych osobowych  podawanych przez Użytkownika za pośrednictwem zdrowie-na-widelcu.pl, w szczególności danych osobowych wskazanych w treści § 7 oraz § 8 niniejszego Regulaminu.

2.    Dietetyk jako administrator przetwarza dane osobowe użytkowników zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

3.    Administrator stosuje niezbędne środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną przez osoby nieuprawnione.

4.    Cel przetwarzania w konkretnym przypadku oraz inne wymagane prawem informacje są podawane przy zbieraniu Danych osobowych oraz w Polityce prywatności.

 

§ 10.

Reklamacje

1.    W razie zaistnienia błędów i zastrzeżeń do funkcjonowania zdrowie-na-widelcu.pl Użytkownik ma prawo przesłać informację na adres e-mail: kontakt@zdrowie-na-widelcu.pl

2.    Reklamacje lub zastrzeżenia powinny zawierać opis występującego problemu i adres e-mail Użytkownika, umożliwiający Dietetykowi przekazanie Usługobiorcy odpowiedzi na reklamację.

3.    Dietetyk może zwrócić się do Użytkownika o podanie dodatkowych informacji, niezbędnych do rozpatrzenia reklamacji.

4.    Odpowiedź na zastrzeżenie lub reklamację zostanie udzielona w terminie 14 dni od otrzymania pełnej informacji.

5. Jeśli reklamacja nie zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od otrzymania pełnej informacji, automatycznie zostaje rozpatrzona na korzyść klienta.

 

§ 11.

Odpowiedzialność

1.    Ze względów technicznych, niezależnych od Dietetyka może dojść do nieprawidłowości w działaniu lub awarii uniemożliwiających lub utrudniających korzystanie ze Strony.

2.    Dietetyk nie ponosi odpowiedzialności za wadliwe funkcjonowanie lub brak dostępności Strony spowodowane z ww. przyczyn oraz innych przyczyn niezależnych od Dietetyka.

 

§ 12.

Zmiana Regulaminu

1.    Niniejszy Regulamin może ulec zmianie.

2.    Zmiana Regulaminu staje się skuteczna z momentem zamieszenia Regulaminu w zmienionej wersji na zdrowie-na-widelcu.pl

 

§ 13.

Postanowienia końcowe

1.    Prawem właściwym dla niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.

2.    Prawo polskie znajduje zastosowanie w zakresie nieuregulowanym niniejszym Regulaminekontakt

Media

Kontakt

Zdrowie na widelcu, Michalina Wala, Logo, www.zdrowie-na-widelcu.pl