Zdrowie na widelcu

Polityka prywatności

Z troską o poszanowanie Pani/Pana danych osobowych, niniejsza polityka prywatności określa zasady ich przetwarzania za pośrednictwem serwisu internetowego zdrowie-na-widelcu.pl (dalej jako: zdrowie-na-widelcu.pl). Przestrzegając regulacje ochrony danych osobowych, dokładamy wszelkich starań aby bezpieczeństwo Pani/Pana danych osobowych było na jak najwyższym poziomie. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się przy zastosowaniu odpowiednich technicznych i organizacyjnych środków bezpieczeństwa.

Klauzula informacyjna RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), informuję że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest dietetyk kliniczny, psychodietetyk mgr Michalina Wala, która prowadzi i administruje serwisem internetowym zdrowie-na-widelcu.pl

ZDROWIE NA WIDELCU Michalina Wala, 
NIP: 6472603051, REGON: 525341967,
adres: ul. Raciborska 56B, 44-350 Gorzyczki 
nr telefonu: 603-700-988
adres email: kontakt@zdrowie-na-widelcu.pl 

2. Dane osobowe zbierane przez Administratora są przetwarzane zgodnie z RODO, ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych i innymi właściwymi regulacjami, zawierającymi przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Administrator zobowiązuje się do zachowania bezpieczeństwa i poufności pozyskanych od Pani/Pana danych osobowych

3. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celu:

a. podjęcia wszelkich działań ukierunkowanych na zawarcie umowy, wykonania zawartej umowy, w szczególności przeprowadzenia konsultacji dietetycznej (również za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej) oraz przygotowania planu żywieniowego. Podstawą prawną ich przetwarzania są:

– art. 6 ust. 1 lit. b) RODO w stosunku do danych osobowych zwykłych, do których należą w szczególności: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu,

– art. 9 ust. 2 lit. a) RODO w stosunku do danych osobowych szczególnej kategorii – dotyczących zdrowia, np.: stosowanych leków, chorób, alergii, przebytych zabiegów, wyników badań,

b. kontaktu z Panią/Panem oraz udzielenia odpowiedzi na wiadomości przesłane za pośrednictwem formularza znajdującego się na zdrowie-na-widelcu.pl, a także przy użyciu innych środków komunikacji. Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, w stosunku do danych osobowych, koniecznych do nawiązania kontaktu z Panią/Panem – w szczególności: imię i nazwisko, adres e-mail oraz inne dane wskazane przez Panią/Pana w treści formularza

c. prowadzenia profilu zdrowie-na-widelcu.pl w serwisach społecznościowych, interakcji z Panią/Panem za ich pośrednictwem (w tym działania funkcji „obserwuj”, „polub” oraz innych funkcji oferowanych przez serwisy społecznościowe), udzielania odpowiedzi na zapytania złożone za ich pośrednictwem (w tym przy użyciu funkcji komentowania). Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, w stosunku do danych osobowych ujawnionych przez Panią/Pana na swoich profilach w serwisach społecznościowych,

d. prowadzenia marketingu usług Administratora, wysyłania przez Administratora informacji handlowych oraz marketingowych. Podstawą prawną do ich przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, w stosunku do danych osobowych koniecznych do nawiązania kontaktu z Panią/Panem, w szczególności imię, adres e-mail oraz inne dane wskazane przez Panią/Pana w treści formularza

e. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze. Podstawą prawną do ich przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, w stosunku do danych osobowych, których konieczność przekazania organom wynika przepisów prawa, w szczególności do dokonania rozliczeń z właściwymi organami podatkowymi

f. ochrony prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora przed sądami, organami oraz innymi podmiotami, w szczególności dochodzenia roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. Podstawą prawną do ich przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, w stosunku do danych osobowych, których wskazanie jest konieczne do ochrony praw Administratora.

4. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konsekwencją ich niepodania może być w zależności od przypadku niemożność korzystania z usług świadczonych przez Administratora w tym niemożność uzyskania odpowiedzi na zadane pytania oraz niemożność subskrypcji newslettera.

5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są następujące podmioty:

a. cyber_Folks S.A. z siedzibą w Poznaniu, Franklina Roosevelta 22, 60-829 Poznań, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000612359, REGON 364261632, NIP 7822622168

b. Woo Commerce – w zakresie niezbędnym do dokonania zamówienia w sklepie internetowym, jest to wtyczka do platformy WordPress,

c. podmioty wspierające administracyjnie oraz technicznie obsługę pacjentów (w szczególności miejsca zatrudniające recepcjonistów, w których Administrator przyjmuje pacjentów),

d. Google LLC z siedzibą w Kalifornii, USA oraz Google Ireland Ltd – korzystanie z mechanizmów analizy usług sieciowych Google oraz poczty Gmail,

e. Facebook Inc z siedzibą w Kalifornii, USA oraz Facebook Ireland Ltd – właściciel serwisów społecznościowych – Facebook, Instagram – dane w związku z funkcjonowaniem odnośników do profili społecznościowych znajdujących się na zdrowie-na-widelcu.pl, a także dane pozyskane w związku z obserwacją, polubieniami i komentarzami pozostawionymi na profilach zdrowie-na-widelcu.pl znajdujących się na tychże serwisach społecznościowych,

f. osoby odwiedzające profil zdrowie-na-widelcu.pl w przypadku jakiejkolwiek Pani/Pana aktywności na tych profilach – co do zasady dane osoby np. komentującej, obserwującej itp. są publicznie dostępne,

g. podmioty świadczące usługi prawne lub księgowe.

Ponadto Pani/Pana dane osobowe mogą być również udostępniane podmiotom uprawnionym na mocy obowiązujących przepisów prawa, np. organom administracji publicznej bądź organom wymiaru sprawiedliwości.

6. Dane osobowe przekazywane przez Panią/Pana powinny być danymi prawdziwymi, pełnymi i aktualnymi. Natomiast, w razie przekazania danych osób trzecich każdorazowo oświadcza Pani/Pan, iż posiada stosowną zgodę osób trzecich na przekazanie tych danych Administratorowi.

7. Dane osobowe będą przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, dla których dane te były przetwarzane, w szczególności do chwili przedawnienia ewentualnych roszczeń, w tym podatkowych lub cywilnych. Po zakończeniu tego okresu dane osobowe zostaną usunięte.

8. Administrator nie przekazuje Pani/Pana danych osobowych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego, z zastrzeżeniem ponadnarodowego charakteru przepływu danych w ramach serwisu Facebook oraz Google. Serwisy te mogą przekazywać Państwa dane poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Przekazywanie danych do odbywa się na podstawie umów zawierających Standardowe Klauzule Umowne, zaakceptowane przez Komisję Europejską, co oznacza, że przestrzegane są przepisy prawa zapewniające analogiczny poziom ochrony w stosunku do przepisów Unii Europejskiej.

9. Przysługują Pani/Panu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

a. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych ze względu na szczególną sytuację,

b. prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych,

c. prawo żądania sprostowania Pani/Pana danych osobowych,

d. prawo do przenoszenia Pani/Pana danych osobowych,

e. prawo żądania usunięcia Pani/Pana danych osobowych,

f. prawo żądania ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

10. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie udzielonej przez Panią/Pana wyraźnej i świadomej zgody, może ona w dowolnym momencie zostać cofnięta, a jej cofnięcie nie ma wpływu na przetwarzanie danych, dokonane na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

11. Aby skorzystać z przysługujących Pani/Panu praw wskazanych w punktach 9. oraz 10. konieczny jest kontakt z Administratorem – dane kontaktowe w punkcie 1. powyżej.

12. Niezależnie od powyższego przysługuje Pani/Panu również prawo sprzeciwu do organu nadzorczego właściwego do spraw ochrony danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Profilowanie

1. Administrator informuje, że nie dokonuje zautomatyzowanego przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w sposób, który skutkowałby podjęciem wobec Pani/Pana jakichkolwiek decyzji lub w inny sposób wpłynąłby na Pani/Pana sytuację.

2. Podmioty otrzymujące Pani/Pana dane osobowe w związku z wejściem na zdrowie-na-widelcu.pl mogą wykorzystywać je do profilowania, czyli wyświetlania treści dopasowanych do wcześniej wyszukiwanych – dotyczy to w szczególności usług Google i Facebook.

Pliki cookies

1. Pliki cookies są to dane informatyczne, między innymi pliki tekstowe, które przeglądarka internetowa może wysyłać do serwera przy każdorazowym odwiedzeniu zdrowie-na-widelcu.pl i które przechowywane są w Pani/Pana urządzeniu końcowym.

2. Co do zasady przeglądarki domyślnie zezwalają na przechowywanie tego rodzaju plików na Pani/Pana urządzeniu. W ustawieniach przeglądarki można wybrać opcję odrzucania plików cookies, co może doprowadzić do tego, że niektóre funkcje serwisu nie będą działać poprawnie.

3. Dane osobowe gromadzone przy użyciu plików cookies mogą być zbierane wyłącznie w celu wykonania określonych funkcji na rzecz użytkownika. Takie dane są zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym

4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

a. tworzenia statystyk serwisu, które pomagają zrozumieć sposób, w jaki użytkownicy zdrowie-na-widelcu.pl korzystają z serwisu, aby mieć możliwość jego dostosowania w celu ułatwienia dotarcia do najczęściej poszukiwanych informacji,

b. zapamiętywania Pani/Pana indywidualnych preferencji i ustawień oraz dostosowywania zawartości zdrowie-na-widelcu.pl do preferencji użytkownika.

5. Na zdrowie-na-widelcu.pl stosowane są dwa rodzaje plików cookies:

a. „sesyjne” – pliki tymczasowe pozostające na Pani/Pana urządzeniu do czasu opuszczenia zdrowie-na-widelcu.pl

b. „stałe” – przechowywane są na Pani/Pana urządzeniu końcowym przez czas określony w parametrach plików cookies albo do czasu ich usunięcia przez Panią/Pana.

6. W ramach zdrowie-na-widelcu.pl stosowane są następujące rodzaje plików:

a. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach zdrowie-na-widelcu.pl, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu,

b. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach zdrowie-na-widelcu.pl,

c. „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze zdrowie-na-widelcu.pl,

d. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu zdrowie-na-widelcu.pl,

e. „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

7. Do celów statystycznych zdrowie-na-widelcu.pl korzysta z narzędzi Google Analytics działających w oparciu o własne pliki cookies.

8. Może Pani/Pan usunąć już przechowywane pliki cookies ze swojego urządzenia końcowego poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej bądź inne oprogramowanie.

Logi serwera

1. Do informacji zapisywanych automatycznie w logach należą w szczególności adres IP, żądanie strony wysyłane przez użytkownika, data i godzina żądania, typ przeglądarki, język przeglądarki, dane urządzenia, typ systemu operacyjnego.

2. Dane te nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi z serwisu zdrowie-na-widelcu.pl.

3. Dane zbierane są w automatyczny sposób w celu administrowania serwisem, zapewnienia bezpieczeństwa oraz ochrony danych i serwisu, podnoszenia jakości świadczonych na rzecz Pani/Pana usług oraz badań statystycznych.

Newsletter

1. Bezpłatna subskrypcja newslettera zdrowie-na-widelcu.pl jest możliwa pod warunkiem podania przez Panią/Pana adresu e-mail, zaakceptowania niniejszej polityki prywatności oraz wyrażenia zgody:

a. na otrzymywanie informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej, zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną, oraz

b. na wykorzystywanie przez Administratora telekomunikacyjnych urządzeń końcowych dla celów marketingu bezpośredniego, zgodnie z art. 172 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku prawo telekomunikacyjne

2. Zgody wymienione w punkcie 1. litera a. oraz b. powyżej są dobrowolne, jednak ich niewyrażenie uniemożliwia subskrypcję newslettera zdrowie-na-widelcu.pl. Zgody te mogą zostać w każdym czasie wycofane, co wiązać się będzie z dezaktywacją subskrypcji.

3. Subskrypcja newslettera skutkuje otrzymywaniem powiadomień o publikacji nowych treści na stronie internetowej zdrowie-na-widelcu.pl oraz ekskluzywnych informacji z dziedziny dietetyki przygotowywanych przez Administratora.

4. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się zgodnie z klauzulą informacyjną RODO stanowiącą część niniejszej polityki prywatności. Tam tez dostępne są dla Pani/Pana wszelkie informacje wymagane przez art. 13 RODO, które znajdują zastosowanie również do przetwarzania danych osobowych w związku z subskrypcja newslettera zdrowie-na-widelcu.pl

Serwisy społecznościowe

1. Niniejsza strona internetowa zawiera odnośniki (wtyczki), łączące bezpośrednio z profilem zdrowie-na-widelcu.pl na następujących serwisach społecznościowych:

a. Facebook

b. Instagram

2. Wskazane w poprzednim punkcie odnośniki oznaczone są symbolami serwisów społecznościowych.

3. Serwisy społecznościowe mogą zarejestrować informacje o Pani/Pana wizycie na zdrowie-na-widelcu.pl.

4. Jeżeli nie wyraża Pani/Pan zgody na pozyskiwanie przez serwisy społecznościowe wizyt na zdrowie-na-widelcu.pl, Administrator rekomenduje wcześniejsze wylogowanie się z Pani/Pana konta w serwisach społecznościowych.

5. Administrator przetwarza dane osobowe w przypadku Pani/Pana wizyty na serwisach społecznościowych Administratora, ponadto również w przypadku interakcji z Administratorem za pośrednictwem funkcji oferowanych przez serwisy społecznościowe.

6. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się zgodnie z klauzulą informacyjną RODO stanowiącą część niniejszej polityki prywatności. Tam tez dostępne są dla Pani/Pana wszelkie informacje wymagane przez art. 13 RODO, które znajdują zastosowanie również do przetwarzania danych osobowych w związku z korzystaniem z profilów zdrowie-na-widelcu.pl w serwisach społecznościowych.

7. Administrator wskazuje, że nie odpowiada za politykę prywatności serwisów zewnętrznych, w związku z tym, rekomenduje Pani/Panu zapoznanie się z zasadami przetwarzania danych osobowych, obowiązującymi u tych podmiotów.

Zmiany polityki prywatności

W przypadku zmiany polityki prywatności, Administrator wprowadzi odpowiednie modyfikacje do niniejszego dokumentu. Aktualny tekst polityki prywatności zawsze będzie znajdować się pod adresem: www.zdrowie-na-widelcu.pl/polityka-prywatnosci/